Regulamin korzystania z internetu w MBP Wisła

Załącznik nr 5

do Regulaminu korzystania

z MBP w Wiśle

 

Regulamin korzystania z Czytelni internetowej

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

 

§ 1

 1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani za okazaniem karty bibliotecznej.

 2. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej mają obowiązek zgłosić się u dyżurującego pracownika.

 3. Internet w bibliotece przeznaczony jest przede wszystkim do celów informacyjno-edukacyjnych.

§ 2

 1. Użytkownik po odnotowaniu swej obecności u pracownika czytelni korzysta ze wskazanego przez niego komputera.

 2. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie uznane za gorszące i nieetyczne.

 3. Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na 60 min. dziennie,
  z możliwością przedłużenia, pod warunkiem braku osób oczekujących na dostęp do stanowisk komputerowych.

 4. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów oraz instalować jakichkolwiek aplikacji i programów bez wiedzy i zgody pracownika czytelni. Nie wolno ponadto przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz.

 5. Po zakończeniu pracy z komputerem czytelnik zobowiązany jest zostawić go
  w konfiguracji zastanej.

 6. Czytelnik ma obowiązek usuwania wszelkich danych zapisanych na komputerze podczas korzystania z czytelni oraz dokonania wylogowania po zakończeniu pracy na komputerze.

 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych pozostawionych przez użytkownika na komputerze.

 8. Czytelnik ma obowiązek poinformować pracownika czytelni o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

§ 3

 1. Istnieje możliwość skanowania i drukowania ze stanowisk użytkowników.

 2. Wydruk z komputera jest odpłatny.

 3. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.

§ 4

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej
  w Wypożyczalni dla Dorosłych.

 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.

 3. Czytelnik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo,
  a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie, na wniosek pracownika czytelni, podejmuje dyrektor biblioteki.