Regulamin Czytelni MBP Wisła

Załącznik nr 4

do Regulaminu korzystania

z MBP w Wiśle

 

Regulamin Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Wiśle
                                       

 § 1

 1. Z czytelni mogą bezpłatnie korzystać wszystkie chętne osoby.

 2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić swoją obecność w czytelni u dyżurującego bibliotekarza.

 3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2

 1. W czytelni korzystać można z całego księgozbioru biblioteki i z materiałów sprowadzonych na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z czasopism i prasy bieżącej.

 2. Dopuszcza się korzystanie z własnych materiałów i książek po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u bibliotekarza.

 3. Wykorzystane materiały pochodzące ze zbiorów biblioteki należy oddać w wyznaczonym miejscu lub u dyżurującego bibliotekarza.

 4. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 5. Wypożyczonych prezencyjnie zbiorów nie wolno wynosić z czytelni.

 6. Czytelnik może wypożyczyć na zewnątrz prasę i czasopisma na okres 2 tygodni, prócz ostatniego, aktualnego numeru.

 7. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczeń na weekend książek i innych materiałów udostępnianych prezencyjnie na warunkach ustalonych z dyżurującym bibliotekarzem.

 8. Na prośbę czytelnika wykonuje się kserokopie fragmentów materiałów bibliotecznych (według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle).

§ 3

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów udostępnianych prezencyjnie, które pozostają własnością społeczną.

 2. Za uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów czytelnik zobowiązany jest wnieść odszkodowanie.

 3. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia.

§ 4

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej
  w Wypożyczalni dla Dorosłych.

 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.

 3. Użytkownik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo,
  a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.