Regulamin imprez bibliotecznych

Załącznik nr 8
do Regulaminu korzystania
MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1

 1. Z oferty zajęć edukacyjnych i organizowanych przez bibliotekę imprez kulturalnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Udział dzieci i młodzieży w realizowanych przez bibliotekę projektach możliwy jest za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych chętni uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność oraz ponoszą koszty indywidualnego ubezpieczenia.

§ 2

 1. Uczestnicząc w zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności wykorzystanie i publikację jego wizerunku.
 2. Zdjęcia, fotorelacje i filmiki promujące bibliotekę i jej działalność mogą być publikowane na stronie internetowej biblioteki (biblioteka.wisla.pl) i miasta Wisły (www.wisla.pl) oraz w innych mediach (prasa, Internet, telewizja).
 3. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności na publikację swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi biblioteki. Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 7 dni przed planowaną imprezą.
 4. Podczas zajęć i imprez organizowanych przez bibliotekę zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, gdyż działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
 5. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników zajęć i imprez bibliotecznych skutkować może odpowiedzialnością prawną.

§ 3

 1. Skargi i wnioski uczestnicy zajęć i imprez bibliotecznych mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.
 3. Użytkownik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z imprez organizowanych przez bibliotekę. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.