Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Działanie strony internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona działa również w przeglądarkach czysto tekstowych oraz w przeglądarkach nieobsługujących JavaScript. Na stronie można włączyć większe litery oraz zwiększyć kontrast elementów tekstowych.
Zdjęcia mają dodany tekst alternatywny. Materiały wideo, które zostały opublikowane po wejściu w życie ustawy i nie były transmitowane na żywo, są uzupełnione o transkrypcję tekstową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Piotr Długosz – koordynator dostępności, e-mail: admin.biblioteka@wisla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 855 26 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka znajduje na pierwszym i drugim piętrze w budynku pod adresem Pl. B. Hoffa 3a w Wiśle, wejście od strony placu Hoffa.

Dojścia piesze są od ulic 1 Maja, Kolejowej, Olimpijskiej, Prusa. Z w/w ulic można bez problemu dojechać na wózku inwalidzkim do budynku biblioteki. Najbliższa stacja PKP Dworzec Wisła Centrum znajduje się w odległości ok 600m. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 400m, przy ulicy Konopnickiej. Najbliższy postój taksówek jest przy ulicy J. Sztwiertni obok Muzeum Beskidzkiego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia umożliwiająca wjechanie wózkiem. Na piętra zajmowane przez bibliotekę można wejść po szerokich schodach lub wyjechać windą. Wejście do windy znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia. Księgozbiór dla dzieci i część księgozbioru dla dorosłych znajduje się na pierwszym piętrze. Na drugim piętrze mieści się część księgozbioru dla dorosłych (antresola). Drzwi wejściowe do wypożyczalni dla dzieci oraz do wypożyczalni i czytelni dla dorosłych są szerokie (dwuskrzydłowe).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma też możliwości porozumiewania w języku migowym.

Na pierwszym piętrze znajdują się toalety dla klientów biblioteki, jest kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Skip to top