Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem admin.biblioteka@wisla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 855 26 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka znajduje na pierwszym piętrze w budynku pod adresem Pl. B. Hoffa 3 w Wiśle, wejście od strony placu Hoffa. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia umożliwiająca wjechanie wózkiem. Na pierwsze piętro można wejść po szerokich schodach lub wyjechać windą. Wejście do windy znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia i można nią wjechać na pierwsze piętro, gdzie znajduje się wejście do biblioteki oraz na drugie piętro, skąd można wejść na antresolę. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla klientów biblioteki, również dla niepełnosprawnych.

Skip to top