Regulamin korzystania z internetu w MBP Wisła

Załącznik nr 7
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z czytelni internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1

 1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani za okazaniem karty bibliotecznej.
 2. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej mają obowiązek zgłosić się u dyżurującego pracownika.
 3. Internet w bibliotece przeznaczony jest przede wszystkim do celów informacyjno-edukacyjnych. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2

 1. Użytkownik po odnotowaniu swej obecności u pracownika czytelni korzysta ze wskazanego przez niego komputera.
 2. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie uznane za gorszące i nieetyczne, w tym zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz propagujące przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych.
 3. Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na 60 min. dziennie, z możliwością przedłużenia, pod warunkiem braku osób oczekujących na dostęp do stanowisk komputerowych.
 4. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów oraz instalować jakichkolwiek aplikacji i programów bez wiedzy i zgody pracownika czytelni. Nie wolno ponadto przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz. Zabrania się wszelkich działań powodujących uszkodzenie komputera i jego wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania.
 5. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 6. Użytkownik ma obowiązek usuwania wszelkich danych zapisanych na komputerze podczas korzystania z czytelni oraz dokonania wylogowania po zakończeniu pracy na komputerze.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych pozostawionych przez użytkownika na komputerze.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować pracownika czytelni o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez pracownika czytelni (lub inne osoby do tego uprawione przez Dyrektora Biblioteki).
 10. Pracownik czytelni lub inna uprawniona osoba mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

§ 3

 1. Użytkownik, w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyłącznie na użytek prywatny, ma możliwość skanowania i drukowania ze stanowisk komputerowych.
 2. Wydruk z komputera jest odpłatny.
 3. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.

§ 4

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.
 3. Czytelnik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo,a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie, na wniosek pracownika czytelni, podejmuje dyrektor biblioteki.
Skip to top