Regulamin korzystania z internetu w MBP Wisła

Załącznik nr 7
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z czytelni internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1

 1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani za okazaniem karty bibliotecznej.
 2. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej mają obowiązek zgłosić się u dyżurującego pracownika.
 3. Internet w bibliotece przeznaczony jest przede wszystkim do celów informacyjno-edukacyjnych.

§ 2

 1. Użytkownik po odnotowaniu swej obecności u pracownika czytelni korzysta ze wskazanego przez niego komputera.
 2. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie uznane za gorszące i nieetyczne.
 3. Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na 60 min. dziennie, z możliwością przedłużenia, pod warunkiem braku osób oczekujących na dostęp do stanowisk komputerowych.
 4. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów oraz instalować jakichkolwiek aplikacji i programów bez wiedzy i zgody pracownika czytelni. Nie wolno ponadto przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz.
 5. Po zakończeniu pracy z komputerem czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 6. Czytelnik ma obowiązek usuwania wszelkich danych zapisanych na komputerze podczas korzystania z czytelni oraz dokonania wylogowania po zakończeniu pracy na komputerze.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych pozostawionych przez użytkownika na komputerze.
 8. Czytelnik ma obowiązek poinformować pracownika czytelni o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

§ 3

 1. Istnieje możliwość skanowania i drukowania ze stanowisk użytkowników.
 2. Wydruk z komputera jest odpłatny.
 3. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.

§ 4

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.
 3. Czytelnik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo,a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie, na wniosek pracownika czytelni, podejmuje dyrektor biblioteki.