Regulamin korzystania z imprez w trakcie epidemii SARS-Co-2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektor MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z oferty imprez kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-Co-2

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r. dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-Co-2 wprowadza się w MBP w Wiśle dodatkowo poniższe zasady przetwarzania danych osobowych uczestników imprez kulturalnych, podczas których nie obowiązują bilety wstępu.

 1. Przy wejściu na imprezę kulturalną uczestnik imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
 2. Uczestnik imprezy proszony jest dodatkowo o podanie danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z uczestnikiem po zakończeniu imprezy
  w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne. Podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane.
 3. Druk oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, uczestnik imprezy pobiera od osób wyznaczonych przez organizatora imprezy. Druk oświadczenia jest również dostępny na stronie internetowej: biblioteka.wisla.pl w zakładce Regulaminy jako załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z oferty imprez kulturalnych… podczas epidemii wirusa SARS-Co-2.
 4. Przed wypełnieniem oświadczenia uczestnik imprezy ma możliwość zaznajomienia się z informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej: biblioteka.wisla.pl w zakładce Regulaminy jako załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z oferty imprez kulturalnych… podczas epidemii wirusa SARS-Co-2 oraz w miejscu odbywania się imprezy.
 5. W związku z powyższym uczestnik imprezy proszony jest o przybycie na imprezę
  z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 6. Oświadczenia uczestników są zbierane przez osoby upoważnione przez organizatora i zabezpieczane w taki sposób, aby wyeliminować dostęp do nich osobom nieupoważnionym (zgodnie z obowiązującymi w MBP w Wiśle zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych).
 7. Na podstawie podpisanych oświadczeń sporządzana jest lista uczestników imprezy, która może zostać udostępniona podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym: Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 8. Okres przechowywania dokumentów z danymi osobowymi, o których mowa w pkt. 7 i 8, wynosi 2 tygodnie od daty podpisania oświadczeń. Po tym okresie podpisane oświadczenia oraz lista uczestników imprezy podlegają komisyjnemu zniszczeniu, z którego sporządzany jest protokół.
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc siedzących
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tj. zajmowania co drugiego miejsca. Zasada ta nie dotyczy dzieci do lat 13-tu oraz osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, gdyż osoby te mogą zajmować miejsca obok siebie bez obowiązku zachowania jednego wolnego miejsca.

Załącznik nr 1 – Druk oświadczenia uczestnika imprezy kulturalnej
Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy kulturalnej

Skip to top