Regulamin wypożyczalni MBP Wisła

Załącznik
do Zarządzenia nr 8/2018
Dyrektora MBP w Wiśle

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE

§ 1
Ogólne zasady korzystania z biblioteki

 1. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni oraz Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się:
  1. dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do korzystania z usług biblioteki, ewentualnie wyraża zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych ułatwiających komunikację z użytkownikiem biblioteki (nr telefonu, adresy e-mail),
  2. na formularzu danych osobowych potwierdza podpisem zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle wraz z załącznikami, w tym Ogólną informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  3. na formularzu danych osobowych potwierdza podpisem zapoznanie się ze skróconą wersją Ogólnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle zawierającą opis praw przysługujących użytkownikom biblioteki w tym zakresie (formularz danych osobowych – załącznik nr 2).
 4. Potwierdzeniem zapisu jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki i której nie wolno odstępować innym osobom.
 5. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez czytelnika, biblioteka pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem usług i opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do biblioteki, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
 7. Konto czytelnicze podlega prolongacie raz do roku.
 8. Dane osobowe podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia mająca siedzibę w Wiśle 43-460 przy pl. Hoffa 3a, tel. 33 855 26 91, e-mail: biblioteka@wisla.pl. W imieniu Administratora danych działa Dyrektor Biblioteki.
 10. Użytkownik biblioteki ma obowiązek informowania administratora danych osobowych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, o zachodzących w nich zmianach w terminie 30 dni.
 11. Gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
 12. Przy wejściu do biblioteki okrycie wierzchnie, teczki, plecaki, torby i parasole należy złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
 13. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów

 1. W wypożyczalniach można wypożyczyć jednorazowo do 15 książek i audiobooków (łącznie).
 2. Książki i audiobooki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Prolongaty można dokonać samodzielnie logując się na swoim koncie bibliotecznym za pośrednictwem Internetu lub zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
 5. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia zwrotu i w razie nieodebrania w terminie przechodzi do pierwszej oczekującej osoby.
 7. Wypożyczenia oraz zwroty wypożyczonych wcześniej materiałów bibliotecznych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
 8. Za przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 2 ust. 2 system biblioteczny blokuje indywidualne konto czytelnika, a biblioteka pobiera opłaty od książki i audiobooka za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 3.
 9. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa koszty pisemnego upomnienia przesłanego listem zwykłym lub poleconym w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 3.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów i uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3
Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki / audiobooka i stopnia ich uszkodzenia.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych, inne książki lub audiobooki, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.

§ 4
Kaucje

 1. Czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta Wisły i powiatu cieszyńskiego mogą korzystać z wypożyczalni, wpłacając jednorazową kaucję za każdy wypożyczony wolumin w wysokości określonej w załączniku nr 3.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kwota kaucji jest przejmowana jako dochód własny instytucji.
 3. Za wypożyczenie książek szczególnie cennych pobierana jest kaucja zwrotna
  w wysokości ustalonej każdorazowo przez pracownika wypożyczalni.

§ 5
Zasady korzystania z oferty biblioteki

 1. W razie braku w zbiorach biblioteki poszukiwanych materiałów użytkownik ma prawo otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.
 2. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Zasady korzystania z tej formy udostępniania określa Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 4. Dzieci do lat 15 mogą korzystać ze zbiorów w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży zgodnie z Regulaminem korzystania z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle stanowiącym załącznik nr 5 lub Wypożyczalni dla Dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych, także dostępnych w Internecie.
 6. Szczególnie cenne materiały dostępne w bibliotece tylko w jednym egzemplarzu oraz prasa bieżąca udostępniane są wyłącznie na miejscu zgodnie z Regulaminem korzystania z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 7. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Czytelni internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 8. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z oferty zajęć edukacyjnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle zawartym w załączniku nr 8.

§ 6
Skargi i wnioski

Ewentualne skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.

§ 7
Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.


Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wiśle

OGÓLNA INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych

 1. Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.
 2. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych, oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle.
  1. Adres do kontaktu: B. Hoffa 3a, 43-460 Wisła
  2. Telefon: 33 8552691
  3. E-mail: biblioteka@wisla.pl
 3. Jako Administrator informujemy, iż powołano osobę, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod.biblioteka@wisla.pl, telefon: 33 8552691 lub pisemnie na adres naszej siedziby pl. B. Hoffa 3a, 43-460 Wisła.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. w celu przeprowadzenia konkursu tylko na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);
 2. w celu gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych, na podstawie obowiązku z art. 4 p. 1 ustawy o bibliotekach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu obsługi użytkowników, przede wszystkim udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym na podstawie obowiązku z art. 4 p. 2 ustawy o bibliotekach oraz w celach statystycznych na podstawie ustawy o statystyce publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą udostępnione powiatowej Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, która zapewnia naszej placówce obsługę informatyczną systemu bibliotecznego.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Zgodnie z art. 13.2.a RODO:

 1. Twoje dane pozyskane w celu realizacji naszych zadań statutowych (udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych) oraz dla celów statystycznych, przechowujemy przez okres korzystania przez Ciebie z usług biblioteki oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/kontaktowałeś.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, tj. do dnia uregulowania zaległości wobec biblioteki (zwrotu materiałów bibliotecznych) zgodnie z Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Sprzeciw “marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych:
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format “.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: biblioteka.wisla.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub w BIP biblioteki. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 1. wymogiem ustawowym wynikającym z art. 4 p. 1 ustawy o bibliotekach, dlatego pobieramy imię/imiona i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, płeć, adres/y zamieszkania, grupę zawodową, w przypadku dzieci w/w dane rodzica lub opiekuna,
 2. dobrowolne – w zakresie danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail.

Jeżeli nie podasz danych osobowych wymienionych w pkt a) odmówimy Ci korzystania z usług biblioteki.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)


Załącznik nr 2
do Regulaminu korzystania
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wiśle

Dane użytkownika

Formularz zapisu nowego użytkownika


Załącznik nr 3
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Cennik usług i opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

Wydruk/ksero, 1 kartka A4

czarny tekst 0,50 zł
kolorowy tekst + grafika 1,00 zł
do 100% kolor 2,00 zł

Wydruk/ksero, 1 kartka A3

czarny tekst 1,00 zł
kolorowy tekst + grafika 2,00 zł
do 100% kolor 4,00 zł

UWAGA! Łączna cena minimalna za usługę wydruku/ksero wynosi 1,00 zł

Bindowanie: cena za jeden zbindowany wolumin 10,00 zł

Duplikat karty czytelnika 3,00 zł
Kaucja za 1 wolumin 20,00 zł
Kara za przetrzymanie książki, audiobooka 0,10 zł/dzień
Kara za przetrzymanie czasopisma/płyty 0,50 zł/tydzień

Upomnienie

wysłane listem zwykłym 5,00 zł
wysłane listem poleconym 10,00 zł


Załącznik nr 4
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1
Przepisy ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, w ramach których wypożycza własne materiały biblioteczne innym bibliotekom i instytucjom oraz sprowadza z innych bibliotek zamówione materiały biblioteczne dla potrzeb czytelników.

§ 2
Zasady wypożyczania własnych materiałów bibliotecznych innym instytucjom

 1. Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszystkie biblioteki i instytucje krajowe.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi pismo, które powinno zawierać:
  1. opis bibliograficzny (imię, nazwisko autora, redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania),
  2. czytelny odcisk pieczątki biblioteki lub instytucji,
  3. adres i kod pocztowy biblioteki lub instytucji,
  4. datę i podpis osoby uprawnionej,
  5. termin, do którego zamówienie jest aktualne.
 3. Drogą wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się: wydawnictw wchodzących w skład księgozbioru czytelni, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych, czasopism, dokumentów życia społecznego, egzemplarzy będących w złym stanie, rzadkich i szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.
 4. Materiały wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.
 5. Biblioteka lub instytucja zamawiająca obowiązana jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie wyznaczonym przez MBP w Wiśle. Prośbę o przedłużenie terminu zwrotu należy zgłaszać telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej przed jego upływem.
 6. Wypożyczone materiały należy zwracać osobiście lub pocztą przesyłkami wartościowymi lub poleconymi. MBP w Wiśle pokrywa koszty przesyłki pocztowej do biblioteki zamawiającej, natomiast koszty strony powrotnej opłaca biblioteka wypożyczająca.
 7. W przypadku, gdy biblioteka nie zwróci wypożyczonych materiałów w określonym terminie lub zagubi je, MBP w Wiśle ma prawo wstrzymać wypożyczanie do czasu uregulowania zaległości.

§ 3
Zasady sprowadzania materiałów bibliotecznych z innych bibliotek

 1. Biblioteka może na życzenie czytelnika sprowadzić z innych bibliotek materiały biblioteczne, których nie posiada w swoich zbiorach.
 2. Osoba zamawiająca powinna:
  1. podać dokładne opisy bibliograficzne zamawianych materiałów bibliotecznych z ewentualnym przywołaniem źródła ich pochodzenia, a także przekazać inne informacje ułatwiające ich sprowadzenie,
  2. wyrazić pisemnie zgodę na uiszczenie opłaty związanej ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych, wysokość której jest zależna od kosztów przesyłki,
  3. określić termin oczekiwania na realizację zamówienia.
 3. Jeżeli czytelnik rezygnuje z zamówienia, należy niezwłocznie powiadomić o tym bibliotekę.
 4. O fakcie otrzymania zamówionych materiałów lub odpowiedzi negatywnej biblioteka zawiadamia telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną osobę zamawiającą.
 5. Materiały wypożyczone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 6. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.
 7. Jeżeli czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, powinien natychmiast powiadomić o tym MBP w Wiśle, aby można było odpowiednio wcześnie prosić bibliotekę wypożyczającą o prolongowanie terminu zwrotu.

§ 4
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki skarg i wniosków, znajdującej się w bibliotece.

§ 5
Przepisy końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do wymagań Regulaminu będzie pozbawiony prawa do wypożyczeń międzybibliotecznych dokonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

Załącznik nr 5
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1

 1. Z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15,
  a także osoby dorosłe na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie korzystania
  z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle
  .
 2. Za niepełnoletniego czytelnika dane osobowe podają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, którzy odpowiadają materialnie za wypożyczone materiały.
 3. W kąciku malucha mogą przebywać dzieci do 5 roku życia wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, od 6 roku życia samodzielnie, ale pod warunkiem pozostawienia dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnego adresu i numeru telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z MBP w Wiśle i wypożyczyć jednorazowo do 15 książek i audiobooków (łącznie) na okres 1 miesiąca.
 2. Czytelnik może samodzielnie za pośrednictwem Internetu lub za pomocą bibliotekarza przedłużyć termin zwrotu książki o następny miesiąc, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Czytelnik lub bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia zwrotu i w razie nieodebrania w terminie przechodzi do pierwszej oczekującej osoby.
 4. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki (woluminu) ponad termin określony w § 2 pkt.1, bibliotekarz pobiera opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle, a system biblioteczny blokuje indywidualne konto Czytelnika.
 5. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa również opłatę równą kosztom wysyłki zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Czytelnik może ponownie wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 7. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę ustala pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w zależności od stopnia uszkodzenia oraz aktualnej ceny książki na rynku księgarskim.

§ 3

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej
  w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.
 3. Czytelnik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo,
  a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki w porozumieniu z pracownikiem Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
Skip to top