Regulamin imprez bibliotecznych

Załącznik nr 8
do Regulaminu korzystania
z MBP w Wiśle

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle

§ 1

 1. Z oferty zajęć edukacyjnych i organizowanych przez bibliotekę imprez kulturalnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Udział w imprezach otwartych nie wymaga zgłoszenia, czyli podania danych osobowych.
 3. Udział dzieci i młodzieży w realizowanych przez bibliotekę projektach możliwy jest za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Nie dotyczy to zorganizowanych grup dzieci z placówek edukacyjnych, które pozostają pod opieką swoich pedagogów.
 4. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych osoby dorosłe uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność oraz powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 5. Dzieci mogą brać udział w wycieczkach i imprezach plenerowych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a koszty indywidualnego ich ubezpieczenia pokrywa biblioteka przekazując ich dane osobowe do firmy ubezpieczeniowej, z którą zawiera umowę.
 6. Również za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dzieci mogą uczestniczyć w innych imprezach organizowanych przez bibliotekę, w tym w konkursach, warsztatach czytelniczo-plastycznych, itp. W przypadku konkursów udział w nich odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 7. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezach, o których mowa w pkt. 6, za pośrednictwem placówek oświatowych i wówczas placówki te wraz z pracami dzieci mogą przekazać zgodę rodziców na udział w konkursie.
 8. Podane podczas rejestracji uczestników dane osobowe podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia mająca siedzibę w Wiśle 43-460 przy pl. Hoffa 3a, tel. 33 855 26 91, e-mail: biblioteka@wisla.pl. W imieniu Administratora danych działa dyrektor biblioteki.

§ 2

 1. 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku osób biorących udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę – grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki – mogą być publikowane na stronie internetowej biblioteki (biblioteka.wisla.pl) i miasta Wisły (www.wisla.pl) oraz w innych mediach (prasa, Internet, telewizja) bez konieczności wyrażania zgody przez te osoby.
 2. 2. W szczególnych przypadkach wykonanie zdjęć pojedynczych osób jest możliwe po uzyskaniu ich pisemnej zgody na publikowanie wizerunku w celach wskazanych w pkt. 1.
 3. 3. W odniesieniu do dzieci publikowanie ich indywidualnych zdjęć w celach określonych w pkt. 1 jest możliwe po uzyskaniu zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

 1. Skargi i wnioski uczestnicy zajęć i imprez bibliotecznych mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu korzystania z MBP w Wiśle.
 3. Użytkownik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z imprez organizowanych przez bibliotekę. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
Skip to top